Ihmisoikeustuomioistuinasiat

EIT ASIAT

Tietyin edellytyksin asiassasi voidaan valittaa Euroopan Ihmistuomioistuimeen. Edellytyksenä on, että asiasi tulee ensin käydä kansallisella tasolla kaikki oikeusasteet läpi, ennen kuin valitustie aukeaa sinne.

Siviili- ja rikosasioissa se meillä tarkoittaa sitä, että asiasi on tullut edetä lopulta Korkeimpaan Oikeuteen (KKO) ja hallintoriita-asioissa Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen (KHO).

Sen jälkeen valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun KKO/KHO joko käsitteli asian tai jätti käsittelemättä.

Valituksen voi laatia äidinkielellään, mutta suosittelemme jo alunperin asiaa taitavan lakimiehen puoleen kääntymistä, koska jatkokäsittely tapahtuu EIT:n jommalla kummalla virallisella kielellä, joita ovat ranska ja englanti.

Avustamme mielellämme EIT asioissa, koska olemme vuosien saatossa harjaantuneet valituksia sinne ajamaan ja olemme menestyneet siellä Suomen valtiota vastaan kahdessa asiassa, joissa Suomen valtio tuomittiin ihmisoikeusrikkomuksesta ja velvoitettiin maksamaan uhreille vahingonkorvauksia sekä oikeudenkäyntikuluja.

Ensimmäisessä asiassa oli kyse siitä, että oikeudenkynti kesti liian kauan. Se on Yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta säädetyn kuudennen artiklan vastaista.

Artikla kuuluu seuraavasti.

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

  1.  Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.
Katso Application no 31021/06, päätöspäivämäärä 03.11.2009 Case of Petroff v. Finland
 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95582

Toisessa asiassa oli kyse siitä, että henkilö tuomittiin kahdesta rikoksesta, vaikka se on kiellettyä Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen seitsemännen pöytäkirjan neljännen artiklan mukaisesti.

Artikla kuuluu seuraavasti.

      Kielto syyttää ja rangaista kahdesti

  1. Ketään ei saa saman valtion tuomiovallan nojalla tutkia uudelleen tai rangaista oikeudenkäynnissä rikokesta, josta hänet on jo lopullisesti vapautettu tai tuomittu syylliseksi kyseisen valtion lakien ja oikeudenkäyntimenettelyn mukaisesti.
Katso Application no 17039/13, päätöspäivämäärä 27.01.2015 Case of Rinas v. Finland