Kuluttajansuoja-asiat

KULUTTAJANSUOJA-ASIAT

Kuluttajia suojataan vakiintuneesti, ostat tai vuokraat kulutushyödykkeitä elinkeinonharjoittajalta.

Asia ilmaistaan Kuluttajansuojalaissa seuraavasti. 

1 § Tämä laki koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Lakia sovelletaan myös, kun elinkeinonharjoittaja välittää hyödykkeitä kuluttajille.

Tämä laki ei koske lakisääteisiä vakuutuksia eikä työntekijän ryhmähenkivakuutusta tai sitä vastaavaa kunnallisen eläkelaitoksen myöntämää etuutta.

2 § Mitä tässä laissa säädetään kaupasta on sovellettava myös vaihtoon.

2 a § (21.1.2005/29)Tämän lain 3, 4 ja 6 a luvun säännökset sekä 6 luvun säännökset kotimyynnistä koskevat soveltuvin osin takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetussa laissa (361/1999) tarkoitettujen yksityistakaajien ja yksityisten pantinantajien sitoumuksia luotonantajille.

  3 § (5.1.1994/16) Kulutushyödykkeellä tarkoitetaan tässä laissa tavaroita, palveluksia sekä muita hyödykkeitä ja etuuksia, joita tarjotaan luonnollisille henkilöille tai joita tällaiset henkilöt olennaisessa määrässä hankkivat yksityistä talouttaan varten.

 4 § (5.1.1994/16) Kuluttajana pidetään tässä laissa luonnollista henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

 5 § (5.1.1994/16) Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan tässä laissa luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi.

Yksittäistapauksissa kuluttajan oikeuksien turvaaminen on kuulunut pitkään meidän palveluvalikoimaamme. Älä siis epäröi ottaa yhteyttä meihin, jos tuote ei vastaakaan sitä mitä Sinä kuvittelit hankkineesi.